Grupparbete om framtidsfrågor för Scope.

Framtidsfrågor för Scope inom massa- och pappersindustrin

Framtidsfrågor för ProcessITs innovationsprojekt Scope Norra låg på agendan när deltagare från massa- och pappersindustrin, forskare och it-bolag möttes för samtal om utveckling inom området.

I ProcessITs branschprogram för massa- och papper så har det bedrivts ett treårigt innovationssprojekt, Scope Norra, som avslutas vid årsskiftet. Scope-mötet den 15-16 oktober kom därför att i huvudsak ägnas åt vad som så här långt åstadkommits i projektet, utvärdera samarbetet och viktigast av allt – att diskutera framtiden.

På förmiddagen presenterades fyra av delprojekten inom Scope:   • Energy and Quality oriented modeling and control of REFiners. Wolfgang Birk och Patrick Höhn, LTU.

•  .  Johan Carlsson och Mikael Håkansson, LTU.

•  . Öyvind Sundvall, Pulpeye.

•  . Robin Norrman, UMU.

Projektuppföljning

Projektet Scope Norra har pågått sedan 1 januari 2011 och under perioden har 16 delprojekt genomförts. I projektansökan finns ett stort antal indikatorer med måltal som antal nya arbetstillfällen, nya produkter och tjänster, forskningsresultat osv. Anders Jonsson, ProcessITs projektkontor, presenterade utfallet för projektets indikatorer fram till hösten 2013 samt redogjorde för erfarenheter från samarbetet. De samlades in vid förra mötet och vid de industribesök som genomförts första halvåret 2103. .

Branschanalys

Vinnova har gett ProcessIT Innovations i uppdrag att göra en branschanalys av den svenska massa- och pappersindustrin. Vi bedömer att den kan vara till nytta för kommande aktiviteter inom Scope. Den understryker också behovet av att den strukturomvandlingen som just nu pågår inom skogsindustrin måste hanteras, för att vi inte ska förlora många arbetstillfällen och stora exportinkomster. Analysen kommer att presenteras vid kommande möte.

Strategiskt innovationsområde

Det strategiska innovationsområdet Processindustriell IT och Automation (PiiA) Vinnova gör en omfattande långsiktig satsning på forskning och innovation för att utveckla hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft. I en första omgång har fem program valts ut som tillsammans avses få långsiktig finansiering på upp till 200 miljoner kronor per år av VINNOVA och Energimyndigheten. Ett av områdena var glädjande nog Processindustriell IT och Automation.

Anders OE Johansson, som utsetts till programchef för PiiA presenterade satsningen och beskrev bland annat medverkande parter, arbetsformer, tidplaner, budgetramar och organisation.  .

Framtidsfrågor för Scope

Diskussionen om framtiden för Scope inleddes med en sammanfattning av vad som framkom efter behovsinventeringarna och mötet i maj. Ett antal frågeställningar diskuterades sedan i grupparbetsform. I grupparbetena kom man fram till många goda uppslag och idéer som sammanfattningsvis