Övervakningssystem störning och åska

Industrin har höga kostnader för åskrelaterade störningar orsakade av korta avbrott och spänningsdippar. Kostnaderna förorsakas dels av störningar i utrustning dels av förebyggande stopp i syfte att skydda mekanik och elsystem. Olika utredningar indikerar att de totala kostnaderna för industrisektorn uppgår till ca 4 Mdr kr per år och att kostnaderna enbart för skogsindustrin uppgår till 400 – 500 Mkr per år.

Denna förstudieansökan har koncentrerats till att studera möjligheten att skapa tekniska lösningar till hur den samlade informationsmängden från flera aktörer kan förbättra nedanstående två funktioner:

– Driftstödsystem vid åska

– Identifiering av funktioner/objekt med låg störningsimmunitet

Förstudierapport med bilagor finns bifogade som aktivitetsdokument