Åskvarning och objektidentifiering

Projektets idéhar ett direkt samband och är en fortsättning på de resultat som presenteras i samband med förstudien som avslutades 2016-02-28. Förstudierapporten har benämningen "Övervakningssystem störning och åska" daterad 2016-03-10.

Förstudierapporten beskriver bakgrunden till projektets idé i de produktionsförluster som finns inom svensk processindustri orsakade av åskrelaterade störningar. Totalt bedöms produktionsförlusterna till 4 miljarder/år där hälften orsakas av spänningsdippar. Tidigare genomförda studier anger 400 – 500 MSEK/år bara för skogsindustrin i Sverige. De åtgärder som förstudien föreslår kommer helt eller delvis att kunna införas inom hela industrin. Även om inte alla åskrelaterade störningar kan undvikas uppgår potentialen för industrisektorn till åtskilliga 100-tals miljoner kronor.

Det nu aktuella projektet skall leverera dokumentation med förslag till tekniska lösningar för följande två funktioner:
•Funktion A – varning för lokal åska
•Funktion B – identifiering av funktioner/objekt med låg störningsimmunitet.
Dokumentationen skall vara direkt tillämpbar för genomförande av ett pilotprojekt hos en beställande anläggningsägare.

Slutrapport från projektet finns under aktivitetsdokument.