Samarbeten avgörande för industrins framtida vattenförsörjning

Den globala uppvärmningen hotar vattenförsörjningen för både människor och djur. Men frågan är även aktuell för industrierna, som står för två tredjedelar av de direkta uttagen av sötvatten i Sverige. Planeringen för framtiden börjar bli alltmer akut. Hur kan industrin samarbeta med kommunerna i frågan? Och vilken betydelse har digitalisering för processindustrins fortsatta vattenförsörjning? 

Enligt lag är det kommunerna som ansvarar för vattenförsörjningen till den svenska befolkningen. Däremot är det ingen instans som bär ansvaret för industrins vattenförsörjning, som står för över 60% av de totala direkta uttagen av sötvatten i Sverige. Frågan är komplex, menar Mats Johansson, projektledare på ProcessIT Innovations som medverkat i flera VA-projekt (vatten och avlopp) de senaste åren.

– I samband med de lägre grundvattennivåer vi haft på många håll i landet är det tydligt att det blir allt viktigare att industri och kommun tar fram en gemensam strategi och hittar synergier i arbetet med Sveriges vattenförsörjning. Ökade temperaturer påverkar vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag, som är den primära källan till vatten för industrierna. Dessutom innebär den ökade pressen på ledningssystemen en risk att miljöföroreningar sprids till vattnet, säger Mats Johansson.

Ojämnt nederbörd värst

Hur känsliga olika industrier är för klimatdrivna vattenförändringar beror på hur de använder vatten, var och hur deras vattenuttag sker, samt hur vatten återförs till naturen och till vilken plats. Det är ett fåtal branscher som står för huvuddelen av industrins vattenuttag: massa- och pappersindustrin ligger på cirka 40 procent, därefter kommer kemiindustrin med drygt 20 procent, samt stål- och metallverk med 15 procent. Mer än hälften av industrins vattenanvändning går till kylning av produktionsprocesser.

– Även om förändringarna av de genomsnittliga vattenmängderna går långsamt kan det innebära en utmaning om nederbörden faller med ojämt, dvs att det blir långa perioder av torrt väder som följs av intensivt regn som kan resultera i hög ytavrinning som för med sig oönskade föroreningar till sjöar och vattendrag, säger Per Grünhagen, Senior Advisor på Vakin (Vatten och Avfallskompetens i Norr).

Dessutom kan en lägre vattenmängd i älvar, kombinerat med kraftigare vindar, innebära att bräckt vatten trycks högt upp i älvmynningarna. Detta kan ställa till det för exempelvis massa- och pappersbruk som ofta är placerade där. Även ökade havsnivåer kan påverka tillgången på sötvatten i kustnära områden.

Rapport visar på möjligheter

Förra året publicerades en rapport, Digitaliseringens utmaning inom processindustriell vatten- och avloppshantering, till följd av ett strategiskt PiiA-projekt (Processindustriell IT och automation) där ett flertal processindustrier och kommunala bolag deltog. I projektet tittade man närmare på vad det finns för gemensamma utmaningar för kommunala VA -bolag och olika typer av processindustrier. 

– Kartläggningen av problemet i rapporten visar på tydliga möjligheter och synergier mellan industri och kommun. Till exempel överförandet av kunskap och teknikförståelse mellan processindustrin, med sin stora vattenanvändning och avloppsrening, och kommuner som driver sina VA-anläggningar och infrastruktur, säger Mats Johansson.

Även ny digital teknik ger olika processer inom industri, och andra verksamheter, möjlighet att hantera stora mängder information som kan användas till analyser om hur anläggningar och system fungerar.

Gemensam utmaning

En tydlig gemensam utmaning som också framkommer i rapporten är hur man förutsäger och hanterar effekterna av extrem nederbörd, vilken kan tillföra stora vattenmängder lokalt i processavsnitt och påverka bland annat reningsprocesser. 

– Det är eftersträvansvärt att försöka uppnå en effektivare rening av processvatten och åstadkomma en högre grav av recirkulation för att minska behovet av sötvatten. Det talas om ofta Sveriges naturtillgångar i form av skogen och malmen men vår tillgång på ytvatten i sjöar och vattendrag är också en viktig förutsättning för den svenska industrin, dess utveckling och konkurrenskraft, säger Per Grünhagen.

Mats Johansson håller med och säger:

– Vi hoppas nu på fler projekt där man kan föra samman kommunala VA-bolag och gemensamma leverantörer och processindustrier för att dra nytta av varandra. Det handlar bland annat om olika typer av flödes- och nivåmätningar, digitalisering av anläggningar, analysmetoder och värmeåtervinning.

Fakta:

  • Huvuddelen av allt vatten, ca 97,% finns i haven och är saltvatten som är svårt att rena
  • Resterande är sötvatten, varav ca 1/3 är grundvatten och 2/3 i form av isar
  • Industrierna står för 2/3 av de direkta uttagen av sötvatten i Sverige