Uppkopplade professionella produkter

För många tillverkande företag har eftermarknaden blivit allt viktigare då man möter hård konkurrens på nyproduktion, inte minst från Asiatiska tillverkare med produktion i låglöneländer. Svenska produktföretag ser därav ett stort behov av att hitta konkurrensfördelar för att inte förlora marknadsandelar. Tjänsteutveckling är ett område där många tillverkande företag ser potential att dra nytta av sin kompetens på området för att utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden. I detta projekt vill vi undersöka hur IoT kan bidra till sådan tjänsteutveckling för att stärka svenska företag som möter hård konkurrens på den internationella marknaden. Projektet vill kartlägga behov, möjligheter och utmaningar i branschområdet professionella produkter och mer specifikt professionella vitvaror. Branschen omsätter över 100 miljarder och ser stor potential i uppkopplade produkter för att skapa nya tjänster. Detta är speciellt viktigt för Svenska vitvarutillverkare som inte kan konkurrera med pris utan med värdeskapande tjänster. Idag saknas dock helhetslösningar runt IoT i denna bransch för att göra det enkelt för tillverkaren att samla in, analysera och använda IoT baserad data i sina affärer.Projekt vill bidra med kunskap om branschens behov samt utveckla en demonstrator som visar på en tänkbar helhetslösning. I förlängningen skulle
denna demonstrator kunna vidareutvecklas till en kommersialiserad lösning som lanseras på en internationell marknad.