TechTalk

TechTalk är en serie workshops hos IT-institutionerna vid Umeå universitet där IT-forskare tillsammans med ledande och intresserade IT-företag och andra aktörer diskuterar nya teknologier, möjliga tillämpningar av dessateknologieroch eventuella samarbetsprojekt kopplade till dessa.

Under vår förstaTechTalk och kommer att fokuseras på Internet of Things, Multimodal Interaktion och Kunskapsbaserade intelligenta, interaktiva system och miljöer. Under workshopen kommer de medverkande att fåinledande teknikpresentationer samt pröva och undersöka några prototyperochdemonstratorer kopplade till dessa och några andra teknologier. Därefter kommer samtliga bjudas in till diskussioner om utmaningar och möjliga samarbetsprojekt.TechTalk hålls i MIT-husetsnya fokusmiljö1även kallad MIT-place ochär del avprojektet SPIN.