Ströavsyning med Kinect 2

Under andra halvan av 2014 har ett antal helt nya optiska sensorer blivit tillgängliga på marknaden.Med den nya Kinectsensorn öppnas nya möjligheter upp. Denna ansökan syftar till att forma en förstudie där vi kan utforska en av dessa möjliga lösningar mer i detalj.

Ett tidigare känt tillämpningsområde där denna sensor kan lämpa sig mycket väl är vid avsyning av så kallade strö. Dessa används för att separera lager av brädor när dessa staplas på varandra i sågverk.De lösningar man tittat på har blivitför kostsamt. Med den nya Kinectkameran tror Adopticum att sensortekniken nu är så pass noggrann att det kan gå att utveckla ett system baserat på denna och priset skulle då bli betydligt lägre.

Dock är mycket kring den nya sensorn inte känt, däribland avgörande parametrar för om den lämpar sig att använda i den beskrivna tillämpningen. Den kunskap arbetet resulterar i kommer att användas för att utvärdera andra tillämpningar där denna generation av 3D-kameran kan vara en del i en kostnadseffektiv lösning. Om sensorn uppvisar den precision vi tror kommer Renholmen att vara intresserade av att utveckla en ny typ av produkt baserad på denna teknik.

Vi behöver utvärdera den nya Kinectsensorn. Idag okända men kritiska parametrar för sensorns användbarhet i olika tillämpningar, och specifikt denna, är noggrannhet i avsåndsmätning, spatialt och temporalt brus, avvikelser i avståndsmätning vid olika avstånd eller okalibrerad så kallad bias, exponeringstid och temperaturdrift/-stabilitet.