SKUT – Förstärkt operatörsstöd vid fjärrstyrd Skutknackning

Förstudien skall generera multimodala gränssnittskoncept som ger operatören återkoppling vid fjärrstyrd skutknackning. Denna återkoppling kan exempelvis informera operatören om hur krafter och last påverkar maskinens funktion. Den kunskap som förstudien genererar skall inte bara vara tillämpbart på skutknackning utan skall även kunna appliceras på andra områden där fjärrstyrning används. Vid projektets slut har förståelsen för nyttan av multimodala gränssnitt i processindustrin ökat. Ett underlag inför ett framtida fullskaligt projekt har också tagits fram.