Robust brännarstyrning och tjänster

För att hantera och hushålla med den gemensamma råvarubasen för biopelletsproduktion på ett effektivare sätt krävs att förbränningstekniken blir ”bränsleflexibel”. För att nå dit måste systemlösningar tas fram som kan implementeras i kontinuerlig drift för olika typer av värmepannor, i såväl befintliga som nya. Önskvärda attribut är hög verkningsgrad och låga utsläpp vid varierande laster, vid lokala fluktuationer i bränsleflödet, vid varierande bränslekvaliteter samt vid askrelaterade problem. Sådana lösningar innehåller robusta och välgenomtänkta reglersystem med state-of-the-art-sensorer. För att fortsätta de intentioner som påbörjats i tidigare projekt skall projketet för robust brännarstyrningm, utreda och föreslå en kompletten systemlösning, genomföra labbprovsamt starta fältprovoch för distanstjänster studera tänkbara tjänster, föreslå tjänst och logistiklösning. Förprojektet kommer också att föreslå hur en eventuell fortsättning skall bedrivas i form av ett komplett FoU projekt.