Reglerstrategi för småskalig kraftvärme

I Värmeforsks rapport "Utvärdering av teknik för småskalig kraftvärme"skrivs att potentialen förefaller intressant, men frågan är om det finns lämplig teknik att använda, vilka prestanda som kan nås och vad denna elproduktion kan förväntas kosta. Ett av målen för Värmeforsks basprogram är att ta fram rekommendationer av processer för kraftvärmeanläggningar med värmeeffekt på2-10 MW och med en elproduktionskostnad på högst 600 kr/MWh. Det saknas allmänt tillgängligt underlag för att formulera sådana rekommendationer, baserat på aktuella erfarenheter från praktisk drift.
Målet med dennaförstudie är att visa på tekniska lösningar som möjliggör att ovanstående mål uppnås och att i nästa steg verifiera det genom att bygga en demonstrationsanläggning.