Processindustriell IoT infrastruktur

I detta projekt läggs fokus på den informationsrevolution som väntar genom uppkopplingen avprodukter till Internet och vilka möjligheter och utmaningar det kan innebära för processindustrin.IoT kommer medföra möjligheter för industrin att genomföra effektiviseringar. Samtidigt kan IoT innebära ytterligare IT-system ochkomponenter som ska införlivas i en redan komplex IT-miljö hos industrin där underhåll och drift av
system redan är en utmaning. Införandet av uppkopplade produkter medför därav mångafrågeställningar som behöver lösas innan IoT kan realiseras fullt ut i processindustrin.Projektets idé är att undersöka IoT möjligheter och utmaningar för processindustrin med specifiktfokus på hur en IoT infrastruktur kan skapas för att ge förutsättningar för att olika externa parterkan få tillgång till och utföra analys på data genererade av uppkopplade produkter. Projektets mål äratt identifiera behov kopplade till 1) Hur data från uppkopplade produkter effektivt ska samlas inmed hänsyn till att produkter tillkommer/faller ifrån/byts ut/tillfälligt saknar uppkoppling, 2) Hur
data ska tillgängliggöras via molntjänster till externa parter givet industrins säkerhetskrav, 3) Nytta
för industrin av potentiella IoT tjänster 4) Hur IoT baserade tjänster/analysresultat kan återkopplastill industrin. För att illustrera hur en integrerad miljö skulle kunna fungera kommer endemonstrator att utvecklas där ett scenario gällande ett givarvärde från en uppkopplad produkttransporteras via en molntjänst till en extern serviceorganisation för analys och återkoppling.