Prediktering av livslängd (eMaintenance)

Maskinellt underhåll i svensk industri planeras idag till stor del utifrån tillståndskontroll. Man mäter slitage, temperatur, vibration, oljeförorening etc. och vid begynnande försämring planeras åtgärd. Projektet avser ta fram en alternativ teknik där man istället kartlägger och följer maskinens arbetsförhållanden och genom det predikterar återstående tid till fel/haveri respektive service. Det innebär att man mäter maskinens yttre förutsättningar (belastning, miljö, nyttjandegrad). Mätdatat förs sedan in i en simuleringsmodell (demonstrator) där nedbrytningen av maskinen predikteras och visualiseras på ett för användarna lättförståeligt sätt.