PACE

Projektet PACE syftar till att stärka, och skapa kraftfull regional tillväxt ur, regionens förmåga att snabbare, och mer effektivt, möta de globala utmaningar som regionens processindustriella näringar står inför. Detta genom att utveckla och nyttja regionens strategiska och operativa samverkansplattformar. Övergripande syftar projektet PACE till att stärka, och höja tempot och effektiviteten vad gäller:

  • Regionens operativa förmåga att möta dessa utmaningar.
  • Regionens strategiska förmåga att möta de processindustriella utmaningarna.
  • Regionens samlade förmåga till långsiktig kompetensförsörjning relaterat till dessa utmaningar.

Genom att fokusera på områdets globala industriella utmaningar, samt vidareutveckla de regionala samverkansplattformar som skapats i anslutning till ProcessIT, kommer projektet att ge betydande bidrag till regionens fortsatta utveckling, och samtidigt stärka ProcessIT som regional samverkansplattform med ett stort antal medverkande aktörer från både näringsliv, samhälle och akademi i olika typer av FUI-nätverk.