Övervakning av mät-och reglersystem (eMaintenance)

Styrsystem med mätare och ställdon är idag utrustade med en hel del intelligens som kan användas för att kontrollera fältutrustning, reglerprestanda, etc., men slutsatser om processens tillstånd kan också dras av denna information. Dessa hjälpmedel utnyttjas inte i den utsträckning som de borde, oftast beroende på en hög tröskel innan man kan börja använda dem. Förstudien syftar att utreda vad som behövs för att få full effekt av detta i form av t ex utbildning, personalresurser, behov av nya tekniska lösningar och systemintegration.Vidare utreds vilken lönsamhet som kan nås och lämplig metodik för övervakning.