Optimering råvaruflöde vid M-real i Husum

Förstudien adresserar de problem som mReals pappersbruk upplever i form av ojämnt inflöde av ved för massaproduktion. Studien syftar till att initialt identifiera de informationsströmmar som är kopplade till inflöden av ved och de aktörer som hanterar den. I ett andra steg identifieras eventuella flaskhalsar i dessa flöden och möjligheter till förbättringar, t.ex. genom omdirigering av dessa strömmar. Ett förväntat resultat består i en kartläggning av nuvarande informationsströmmar, flaskhalsar och konflikter. Baserat på denna bild presenteras även ett antal åtgärdspunkter för förbättring.