Massaindex

Detta projekt behandlar kopplingen mellan slutprodukternas och pappersmassans kemiska,fysikaliska och mekaniska egenskaper. I projektet kommer först en stor experimentell studie av hela processen att göras, varefter metoder för att koppla samman experimentella data med fysikaliska processmodeller kommer att utvecklas. Till skillnad från tidigare försök att förklara processvariationer enbart utifrån statistiska samband, syftar detta projekt till att utveckla metoder som utnyttjar det processkunnande som finns inom industrin. De långsiktiga projektmålen är att: (1) öka körbarheten och styrbarheten för tillverkningsprocessen