Marknads- och produktifieringsstudie för ProMoVis

Inom ramen for ProeessITs innovationsverksamhet bedrivs F&U projektet Mesta, Methods for Struetural Control Analysis. For att underlätta för projektdeltagarna, som till stor del utgörs av representanter for regionens basindustri, har projektet utvecklat ett visualiseringsverktyg. Verktyget främsta syfte är att på en gemensam plattform visualisera processcheman oeh reglerstrukturer samt utföra avancerade processanalyser. Uppdraget gäller att undersöka de praktiska förutsättningama för att kommersialisera och marknadsintroducera ovan nämnda verktyg.