Klistermängd vid wellpapptillverkning

Föreliggande förstudieansökan avser att utröna möjligheterna att genomföra ett projekt med målsättning att produktifiera utrustning, baserad på kamerateknik, för mätning i realtid av pålagd klistermängd respektive arkplanhet vid wellpapptillverkning samt skapa en funktionell överföring av bildinformation till operatör och maskin. Några liknande utrustningar finns ej i dag. Wellpapptillverkningen i Europa omfatta c:a 700 tillverkningsenheter, vilka producerar wellpapp för ett värde av storleksordningen 150 miljarder SEK årligen.