Klassificering av skoglig råvara

Målsättningen är att denna förstudie ska ge underlag till en bedömning av möjligheten att utveckla mätmetoder och mätutrustning för klassificering av biobränsle enligt industrins funktionella och ekonomiska krav.

Under förstudien har en genomgång av relevant litteratur utförts för att få en indikation var forskningsfronten ligger. Intervjuer har också gjorts med ett antal företag för att få ett bra underlag till de verkliga mätbehoven ute i anläggningarna.

Litteraturstudien visade att en hel del arbete redan gjorts för att identifiera lämpliga mättekniker för automatiskt mätning på biobränslen. Tekniker som NIR-spektroskopi, radiofrekvent spektroskopi, röntgen och mikrovågsmätning har utvärderats i en rad olika projekt och olika varianter av teknikerna finns idag kommersiellt tillgängliga. Gemensamt för teknikerna är att de flesta fungerar bra om endast en eller ett fåtal råvaror analyseras och att råvaran är tillräckligt homogen.

Intervjuerna visade att behovet av ny mätteknik var lägre än förväntat hos de tillfrågade företagen. De flesta av de tillfrågade anser dock att bränslets värmevärde och fukthalt är en viktig parameter och skulle gärna se någon form av automatisk mätning för detta. Ingen av de tillfrågade har i dagsläget någon automatisk mätning förutom volym eller vikt innan pannan. Alla tillfrågade utför idag manuella mätningar på inkommande transporter som ligger till grund för betalning och giltighet. De flesta har tittat på metoder för att automatisera provtagning och mätning på inkommande transporter, men ingen har gått vidare då den allmänna åsikten är att tekniken inte är tillräckligt pålitlig. De tillfrågade företagen som eldar flera olika sorters råvaror, exempelvis krossad grot ena dagen och torv den andra, ser inte online-mätning som praktiskt möjlig då en mängd kalibreringar måste upprättas och underhållas för de tekniker som finns tillgängliga. Kostnaden i inköp och underhåll av en analysator är också en viktig parameter men de flesta tillfrågade företagen prioriterar robusthet och lågt kalibreringsbehov.

Många av de tillfrågade ser ett klart behov av att mäta exempelvis fukthalt online. Att utveckla en bra mätmetod för biobränsle är dock en utmaning. Detta på grund av svårigheten att erhålla ett representativt prov samt att hitta en mätteknik som klarar de stora kvalitetsskillnaderna hos de aktuella råvarorna.