IZeM – Intelligenta och hållbara produktionssystem med Zero-Defect Manufacturing

Projektet, som har varit första steget och en förstudie inom ramen för Vinnovas UDI-program, har adresserat Zero-Defect Manufacturing (ZDM) i syfte att förbättra hållbarheten och produktkvaliteten för hela den industriella värdekedjan. Om svensk industri ska bibehålla sin konkurrenskraft måste värdekedjan utvecklas med värdeskapande utifrån data, information och kunskap som utbytes bilateralt genom värdekedjan. Genom förbättrad tillgång till data och information så möjliggörs spårbarhet samt att olika produktionsprocesser kan förbättras. Förbättringen sker genom att optimera producerade komponenters kvalitet och att kompensera för variationer som uppkommer från: råvaran, underhållsbehov i maskiner, processparametrar, och vad som kommer behöver göras (extra) i de följande stegen i produktionsprocessen. Därmed kan hela produktionsprocessen optimeras, vilket i sin tur gör att man kan minimera kassationer, optimera produktionstid, minimera energiförbrukning samt öka produktionsprocessers tillgänglighet. För att klara av optimeringen av produktionsprocessen så krävs en infrastruktur med sammankoppling av enheter och datakällor, analyser av stora mängder data, AI/ML, samt autonoma och flexibla produktionssystem.

Vi kommer att ta fram ett ZDM-tillvägagångssätt som innebär en kombination och integrering av olika kunskapsområden, discipliner, informationssystem, data från olika källor och dataanalys. ZDM gör det möjligt att upptäcka, utreda, analysera och preventivt förhindra att output som lämnar produktionssystemet inte uppfyller specifikationerna. Helhetssynen som ZDM bidrar med möjliggör upptäckten av problem som saknar adekvata analysmetoder, eller som annars faller mellan ansvarsområden då de uppkommer som kombination av ett antal faktorer. På så vis kan ZDM leda till intelligenta och hållbara produktionssystem.