Innovationssystemutveckling ProcessIT

ProcessIT som innovationssystem: En kritisk analys. ProcessIT har under de tre första åren vunnit erfarenheter på en rad olika områden. Föreliggande projekt avser att analysera de tre första åren från ett innovationssystemperspektiv, i syfte att kritiskt reflektera över ProcessIT som innovationssystem och identifiera åtgärder för att ytterligare stärka innovationssystemet. Kommer att bidra till att följdforskningen, som bedrivits under de första 3 åren av en extern forskare, utformas på ett nytt sätt.