Information för riskoptimering över flera anläggningar

Stora företag som har många industrianläggningar har ett stort och tidskrävande arbete med att försäkra sina industrier. Idag används en informationsmetod som har sina rötter i IT´s vagga d v s många processer är manuella. Detta gör att det blir svåröverskådligt under arbetets gång och torde inte endast fördyra själva processen utan även göra det svårt att få en mera exakt värdering av olika objekt som ingår i den totala försäkringen vilket sannolikt leder till att man får en högre kostnad för försäkringsskyddet. Projektet syftar till att ta fram ett managementstöd för underlagsarbetet vid genomförandet av sammanställningen och offertarbetet vid försäkring av industrianläggningar. Managementstödet skall hantera de olika delprocesserna och bygger på en plattform som genom ett grafiskt gränssnitt visar flödets gång samt beskriver hur långt man hunnit i respektive delprocess. Slutsatser från förstudien § Det skulle vara mycket värdefullt att ha ett gemensamt system för datainsamling vid nyteckning/förnyelse. § Den demonstrerade prototypen stöder väl det behov som finns av att effektivisera insamlingen. § Den finns en generisk del som kan utvecklas gemensamt och en del som är unik för varje bolag/mäklare (se fig. ovan). § Att ta fram ett färdigt system för den gemensamma delen ligger kostnadsmässigt i storleksordningen 1-2 Mkr beroende på vald ambitionsnivå. § Även om behovet är påtagligt så finns det i dagsläget inte någon möjlighet att genomföra ett projekt av flera olika skäl: – Ett liknande system finns hos en av de inblandade aktörerna och behöver först utvärderas. – Högre prioriterade utvecklingsbehov måste gå först. – Personalförändringar som gör att beslut om utveckling måste skjutas på framtiden Beslöts därför att favslutas örstudien utan att man i dagsläget går vidare till ett fullskaligt projekt.