In-situ mätning av fukthalt i slig

Till skillnad från givare för luft- och ytfukt fokuserar det här projektet på givare för bulkfukt. Med bulkfukt menas fukthalten inuti material, ett område där det finns väldigt få eller inga konventionella teknologier på marknaden. Behovet av den här typen av givarteknologi bedöms som tvåfalt inom projektet, (1) behovet vid LKAB att mäta fukthalten i slig och pellets och (2) Adage bedömer att om en givare för bulkfukt går att kombinera med RFID så öppnas stora marknadsmöjligheter även utanför LKAB. RFID-teknologin möjliggör att givare kan exempelvis kan följa med i olika produktionsprocesser och trådlöst överföra information om processen. Utifrån den information som framkommit under förstudien förordas ett forskningsprojekt kring fukthaltsgivare. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete mellan LTU, Adage och LKAB. Arbetet kommer att fokusera på givarteknologier och modellering av flerfasmaterial (=bulken). Parallellt med forskningsarbetet kommer resultaten att utvecklas i flera steg med målsättningen att sätta samman en fungerande pilotinstallation.