ProcessSME – Business Model Innovation and Internation-alization of Process Industry SMEs

Tillväxten i regionen är till stor del baserad på råvaror och förädlingen av dessa i olika processindustrier. I Finland och Sverige är de största sektorerna inom papper/massa, gruvor, metallproduktion och energi medan olje- och gasproduktion samt marina näringen har större betydelse i Norge. Processindustrin består ofta av komplexa och högt automatiserade sekvenser av aktiviteter. Emellertid så har ett antal av de större företagen fått problem på den globala marknaden beroende på ökad konkurrens och oförutsägbar marknadsdynamik (t.ex. prisfluktuationer och lägre efterfrågan). Tillbakagången har känts av i hela regionen i form av förlorade arbetstillfällen och lägre försäljning – framför allt bland regionens SMF. För projektet är processindustrin (som SMFs kunder) viktiga då det är utifrån deras behov som man kan hitta nya affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft för regionens SMF. Framför allt genom olika tjänste- och produktkombinationer för att kunna erbjuda avancerade produkt-tjänsteerbjudanden. Dessa innebär avancerade erbjudanden som är mer värdeskapande. Här tar SMF fullt ansvar för alla livscykeltjänster. Särskilt intressant är t.ex. erbjudande av funktionella resultat där leverantörer (SMF) behåller full äganderätt och garanterar kunden ett visst resultat så som produktionsvolymer. På detta sätt kan företagen öka sina intäkter eftersom det ger produktdifferentiering med möjlighet till högre vinstmarginaler och stabila intäkter över tid. Förutom utveckling av nya affärsmodeller kommer regionens SMF också dra nytta av upprättandet av nya samarbeten och nätverk som leder till större deltagande i europeiska FoU-projekt. Många SMF har inte tillgång till forskare, forskningsnätverk och finansiering för att kunna genomföra avancerad forskning kring nya teknologier som kan implementeras vid nya kunderbjudanden. Därför är det viktigt för SMF att hitta och få tillgång till forskningskapacitet/nätverk/finansiering och potentiella partnerföretag med kompletterande kunskaper, kompetenser och teknologier för att de ska förbli konkurrenskraftiga över tid.