Flödesmätning under extrema förhållanden

Förstudiens fokus har varit flödesmätning med ultraljudsteknik i rör av mycket stora dimensioner där ”luft”av atmosfärstryck och som är mycket het flödar. I LKAB:s anläggningar finns flera kanaler ( i huvudsak rökgaskanaler) där det är önskvärt att mäta flöden men där konventionell teknologi inte är direkt tillämbar. Förstudien har identifierat en rad relevanta forskningsproblem i anslutning till applikationen. Det största problemet är avsaknaden av robusta ultraljudsgivare för de tryck och temperaturer som studien fokuserat på. Inom en 5-10 års period förväntas efterfrågan på flödesmätare öka ytterligare. Drivkraften bakom ökningen bedöms vara ökad miljömedvetenhet och handel med utsläppsrätter vilket driver företag att utöka antalet mätpunkter. Projektet skall mynna ut i en fungerande prototypinstallation av en flödesmätare vid någon av LKAB:s anläggningar.