Experimentanläggning för automatiserad växtodling inomhus

Stora delar av norra Sverige är inte självförsörjande på mat och skulle drabbas hårt i en kris där transporterna slås ut, speciellt vintertid. Lokal odling av mat vintertid är dyrt pga behovet av uppvärmning och belysning. Globalt sett står matproduktionen för mellan 19 och 29% av världens utsläpp av växthusgaser och största delen av dessa utsläpp utgörs av kväveoxider från den odlade jorden. Även andra miljöproblem som jordbruk medför, såsom utsläpp av gödningsmedel kan lösas om odlingen sker inomhus. Målet med det föreslagna projektet är att bygga en anläggning för forskning kring metoder för odling av växter i kallt klimat. Denna första experimentanläggning kommer att vara mycket enkel och bestå av en odlingsbänk på en mobil plattform (husvagn), utrustad med sensorer och ställdon för att kunna styra inomhusklimatet samt en odlingsrobot. Med denna experimentanläggning som grund finns potential att initiera forskning längs tre huvudspår för att åstadkomma lokal matförsörjning i kallt klimat på ett uthålligt sätt.