Dynamisk simulering av energisystem i komplex processindustri

I en komplex processindustri som t.ex. en integrerad massa- och pappersfabrik strävar man efter att utnyttja energin på bästa sätt, vilket leder till att energisystemen blir mycket komplexa och svåröverskådliga. Förprojektet består av två huvuddelar: 1. Påvisa störningar och onormal energiförbrukning i energisystemet på ett för operatörerna enkelt och åskådligt sätt. 2. Konstruera en dynamisk simuleringsmodell av energisystemet i en integrerad massa- och pappersfabrik. Modellen skall vara generell, parameterstyrd och enkelt anpassningsbar inte bara till andra pappersindustrier utan också till andra likartade processindustrier. Av komplexitetsskäl begränsas projektet till att omfatta sekundärvärmesystemet i en integrerad massa- och pappersfabrik men ska konstrueras så att den kan utvidgas till att omfatta hela fabriken.