Beslutstöd via Interaktiv Display för Lean II

Förstudien syftar lägga grunden till en applikation som ska leda till mer kostnadseffektiv produktion genom att all berörd personal snabbt kan få en helthetsbild över hur produktionen löper relativt ställda mål. Applikationen visar också de viktigaste nyckeltalen för operatörerna av valda processavsnitt. Studien skall: 1) Föreslå en grundläggande arkitektur för hur en applikation enligt ovan borde utformas. 2) Göra en tids- och resursplan för ett fullskaligt projekt. 3) Bedöma implementeringskostnaderna för en ”färdig” produkt.