Välkommen till ProcessIT-dagen 2015

Välkommen till ProcessIT-dagen 2015. Anmälan är nu öppen till den årliga samlingen för ProcessIT Innovations nätverk.

För anmälan till ProcessIT-dagen 2015, klicka här.

Årets ProcessIT-dag, 10 – 11 mars 2015, äger rum i Skellefteå, Hotell Aurum. Se hela programmet nedan. För anmälan till ProcessIT-dagen 2015, klicka här. Tisdag 10 mars 19:00 Informell middag, Hotell Aurum, Skellefteå.

Onsdag 11 mars 09:00 Samling med kaffe

09:30 Välkommen och information om dagens program. John Lindström och Per Levén, ProcessIT innovations.

09:40 Hur gör en entreprenör? Lennart Olofsson, Investium. Lennart kommer att berätta om vad som gått bra och dåligt – och varför – under sin långa resa med början på 1960-talet från smältverksarbetare, via fackpamp till serieentreprenör. Han kommer även att   visa exempel där IT-, automations- och reglerkunnande, vid sidan om envishet och risktagande, har   varit viktiga inslag för att lyckas med utveckling av nya produkter och affärer.   10:10  Basindustrins investeringar och investeringsplaner. John Lindström, ProcessIT Innovations. John ger en kort tillbakablick över gjorda investeringar de senaste åren och informerar om vilka områden ProcessITs industriråd ser som prioriterade inför kommande år.

10:30 Bensträckare

Tre strategiska innovationsområden med ProcessIT-koppling. 10:45 PiiA och den digitala revolutionen. Anders OE Johansson, Programchef. Den digitala revolutionen skapar en helt ny spelplan för företag och organisationer där vi kommer att   möta svåra utmaningar samtidigt som många helt nya möjligheter till utveckling, affärer och arbeten öppnas. Anders OE berättar om hur PiiA tar höjd för att svensk automationsindustri, både leverantörer   och användare, bäst ska dra nytta av den digitalisering som pågår.

11:10 Produktion2030. Cecilia Warrol Ersson, Programchef. Den strategiska innovationsagendan Produktion2030 har som vision att Sverige år 2030 är ett av världens främsta länder för hållbar produktion. Cecilia beskriver hur agendan tänkt sig att färdvägen för   att nå fram till visionen skall se ut.

11:35 Gruv och metallutvinning. Pär Weihed, Programchef. Strategiska innovationsprogrammet Gruv och metallutvinning har som övergripande mål att bidra till   hållbar tillväxt och stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft. Fokus vid presentationen kommer att vara behovet av IT-lösningar i gruvbranschen.

12:00 Paneldebatt: Intressanta överlapp mellan innovationsagendorna. Moderator Per Levén.

12:30 Lunch

13:30  ProcessITs satsning på teknikområden och förändrade arbetssätt. Per Levén, ProcessIT. Introduktion av eftermiddagens workshops om hur ProcessIT tänker sig att arbeta inom olika teknikområden.

WORKSHOP, pass 1 13:40 Industrial internet. Johannes Karlsson, Umeå universitet. Industrial Internet” är ett område som innefattar maskin-till-maskin kommunikation, Big Data och maskininlärning. Det förväntas vara den största drivkraften för tillväxt och utveckling inom allt från sjukvård till den tillverkande industrin i framtiden. Samtidigt finns det fortfarande utmaningar inom exempelvis säkerhet och interoperabilitet.

13:40 Additiv tillverkning och 3D-printing. Per Lindberg, Teknikparken i Vilhelmina. Additiv tillverkning, det vill säga tillverkning i lager på lager och det som 3d-skrivartekniken kallas i industriella sammanhang, börjar användas för serieproduktion. Per Lindberg, som arbetat med tekniken på SAAB, berättar om sina erfarenheter av den samt om verksamheten vid Teknikparken i Vilhelmina som har inriktningen virtuell prototyputveckling och robotik.

13:40 Fältrobotik och gruvautomation. Mikael Nyström, Mobilaris. Hans visar och berättar om Mobilaris Mining Intelligence, ett positionsbaserat beslutsstödssystem som skapar informationsövertag i underjordsgruvor. Systemet ökar både säkerhet och produktivitet i gruvor genom att i   realtid 3D-visualisera positionering av fordon, utrustning och personal.

14:25 Kaffe

WORKSHOP, pass 2 14:50 Är data vår tids olja? Per Fällman, PF konsult AB. Business Intelligence, Big Data, Big Data Analytics och Data Mining är några är den nya tidens “buzz-word”. Teknikerna används framför allt inom konsumentmarknaden men borde i högre utsträckning än idag kunna användas inom basindustrin. Per informerar om vad begreppen står för och visar med ett exempel hur Business Intelligence och Data Mining kan göras på processdata.

14:50 Funktionell produktinnovation. Magnus Karlberg, LTU. Magnus kommer att berätta om affärsmodellen Funktionella Produkter och hur erbjudanden baserade på dessa kan utvecklas, underhållas och vidareutvecklas under hela livscykeln. Nya mer avancerade och  komplexa affärsmodeller, som erbjuder ett större kundvärde än produkter och tjänster, kommer antagligen framöver att bli mer vanligt förekommande.

14:50 Smarta elnät. Susanne Olofsson, Energiforsk.  Ett smart elnät är ett intelligent elnätssystem som kan balansera utbud och efterfrågan på el sett ur ett miljömässigt hållbart, tillförlitligt och kostnadseffektivt perspektiv. Det ska bland annat kunna integrera  vind- och solkraft, tillåta att kunderna konsumerar el när priset är lågt och integrera energilager där el lagras   när tillgången är god och gör den tillgänglig då efterfrågan är stor. Susanne berättar om såväl de smarta  elnätens möjligheter som utmaningar och informerar om Energiforsks utlysning Smarta Elnät 2014-2018.

15:30 Summering och avslutning