I samband med SCOPE-mötet genomfördes ett studiebesök då deltagarna under Göran Löfgrens ledning besökte Mondis pappersbruk i Dynäs.

Uppskattat SCOPE-möte i Kramfors

ProcessITs branschprogram för massa- och papperstillverkning, SCOPE, träffades i oktober 2012 i Kramfors och uppslutningen var som vanligt mycket bra med ett trettiotal deltagare från massa- och pappersindustrier, it-leverantörer och forskare.

ProcessITs branschprogram för massa- och papperstillverkning, SCOPE, genomför årligen två möten för att informera om pågående aktiviteter, presentera och diskutera förslag till nya projekt och inte minst ge möjlighet till erfarenhetsutbyte i branschfrågor.

Denna gång, oktober 2012, hölls mötet i Kramfors och uppslutningen var som vanligt mycket bra med ett trettiotal deltagare från massa- och pappersindustrier, IT-leverantörer och forskare. Studiebesök

I anslutning till mötet genomfördes ett uppskattat studiebesök vid Mondis pappersbruk i Dynäs/Väja där Göran Löfgren från Mondi gav en initierad och intressent presentation av bruket.

Nyckeltal för underhållsverksamhet

Konferensen inleddes med att Mats Karlsson från SSG (Standard Solution Group) presenterade de arbete som man tillsammans med medlemsföretagen bedriver för att ta fram nyckeltal för underhållsverksamhet. SSG har lagt en roadmap som i slutändan ska leda fram till ett system för massa- och  pappersindustrin med likartade nyckeltal. Med hjälp av dem kan man utläsa hur effektivt man bedriver sin underhållsverksamhet. Tanken är dels att man ska kunna jämföra sig med andra bruk men också se hur effektiviteten utvecklas vid det egna bruket.

Mats gav också en allmän information om SSG och presenterade en del nyheter inom främst utbildningsområdet som man bedriver under namnet SSG Academy.

Liselotte Uhlir, Processum, berättade om lösningar för att ta hand om spillvärme i massa- och pappersindustrin. Katrin Jonsson, institutionen för Informatik vid Umeå universitet, berättade om en förstudie som ProcessIT på uppdrag från ProTAK genomfört där man undersökt behovet av produktionsekonomisk uppföljning online.

Liselotte Uhlir, Processum, berättade om lösningar för att ta hand om spillvärme i massa- och pappersindustrin. Katrin Jonsson, institutionen för Informatik vid Umeå universitet, berättade om en förstudie som ProcessIT på uppdrag från ProTAK genomfört där man undersökt behovet av produktionsekonomisk uppföljning online.

Produktionsekonomisk uppföljning online

ProcessIT har på uppdrag från ProTAK genomfört en förstudie där man undersökt behovet av produktionsekonomisk uppföljning online. Förstudieresultatet presenterades av Katrin Jonsson, Umeå universitet. Studien har involverat Billerud Gruvön, SCA Obbola och Metsä Board Husum. Avsikten med studien var bland annat att ta reda om det finns intresse att införa ett beslutsstöd för ekonomibaserad produktion samt vad som i så fall ska mätas och hur det skulle kunna visas för operatörerna.

Det finns helt klart ett intresse hos samtliga tillfrågade bruk att rapportera de ekonomiska utfallet av produktionen jämfört med måltal, men man har också påpekat att det finns svårigheter som att massakvaliteten varierar vilket påverkar hur ekonomiskt man kan köra.

Katrin visade några exempel på hur resultat skulle kunna visualiseras och kompletteras med ett beslutsstöd som hjälper operatörerna att välja körstrategi. ProTAK har beslutat bygga vidare på förstudien och inkludera produktionsekonomisk rapportering i sitt system.

Fokus energi och miljöpåverkan

Många av presentationerna kom sedan att handla om energi och energieffektivisering vilket är ett högprioriterat område då industrin arbetar intensivt med att minska miljöpåverkan och förbättra lönsamheten.

Tillvaratagande av spill- och sekundärvärme

Den spill- och sekundärvärme som produceras i massa- och pappersindustrin är en stor och oftast outnyttjad energikälla, men då spillvärmen håller låga temperaturer så är det svårt att hitta ekonomiskt försvarbara lösningar för att generera elektricitet och andra energiformer från den. Liselotte Uhlir från Processum gav en intressent presentation om några projekt och förstudier som är inriktade på att lösa det. Processum står för finansieringen och driver projekten tillsammans med industrin och andra partners som ofta är  små- eller medelstora företag med innovativa lösningar.

Simulering av sekundärvärmesystem

Ett projekt med liknande syfte är Simulering av sekundärvärme och energibalanser som nu gått in i fas 2. Petter Asplund, Optimation och Johan Dyrlind, Umeå universitet informerade om projektet.I den första fasen så tog man fram simuleringsmodeller för de komponenter som ingår i MetsäBoards sekundärvärmesystem. Dessa ska nu valideras vid ett annat pappersbruk, SCA Munksund, så att det blir ett mera generellt komponentbibliotek.

Det kan sedan användas för simulering av sekundärvärmesystem i massa- och pappersbruk. Simuleringen kan t ex användas för att spåra avvikelser som bör åtgärdas av operatörerna eller för att se hur systemet påverkas vid ombyggnader, allt i syfte att optimera energiförbrukningen.

Massaindex

Ett av de mer omfattande projekten inom SCOPE är Massaindex för vilket Johan Carlson vid LTU, Luleå tekniska universitet, är projektledare. Projektet, som behandlar kopplingen mellan slutprodukternas och pappersmassans kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper har nu kommit ungefär halvvägs. Resultaten från försökskörningarna visar på en del intressenta samband. Johan kommer att sammanställa resultaten i en rapport som kommer att distribueras till kontaktpersonerna vid bruken innan årsskiftet 2012/2013.

Nya metoder för kvarnstyrning

Projektet Energy and Quality oriented modeling and control of REFiners presenterades av projektledaren Wofgang Birk tillsammans med en kollega från LTU, Patrick Höhn. Målet är att utveckla nya metoder för analys och kvarnstyrning samt ta fram förslag till nya arbetsflöden vilket ska leda till mer effektiv styrning och därigenom minskad energiförbrukning. Projektet är också presenterat för Metso som visat intresse för att ta del av resultaten. Försökskörningarna kommer att genomföras på Mondsi pappersbruk i Dynäs och avse både LC- och HC-malning.

Andra aktiviteter

Utöver dessa presentationer så gavs en kort lägesrapport om några andra ProcessIT-aktiviteter. – Online-mätning av COD och mätning av tvättförluster vid massatvätt. Elias Sundvall, Eurocon Analyzer. – Online fiberriktningsmätning. Torbjörn Löfqvist, LTU. – Mobil mätare för wellpappark. Christer Söremark, Corrvision Technology. – Visualisering av produktionsinformation. Anders Jonsson, ProcessIT. – Utbildning i grundläggande massa- och pappersteknik. Inbjudan kommer att skickas ut i november.

Presentationer från mötet

(RedEye) i Obbola Energy and Quality oriented modeling and control of REFiners

Nästa möte

Nästa Scope-möte hålls den 10-11 april 2013. Plats meddelas senare.