SCOPE ger fördjupat samarbete med massa- och pappersindustrin

Massa- och pappersindustrin fördjupar sitt samarbete med ProcessIT Innovations när SCOPE blir ett nytt kraftfullt branschprogram inom ProcessIT.

Tillsammans med ProcessIT Innovations har massa- och pappersindustrin i norra Sverige under flera år samarbetat kring forskning och utveckling. I olika projekt har man strävat efter att utveckla bättre produkter, jämnare kvalitet och högre effektivitet för att uppnå starkare konkurrensfördelar.

Att SCOPE nu renodlas till att bli ett branschprogram för pappers- och massaindustrin inom ProcessIT Innovations innebär att man kan samla resurserna än mer kring detta forsknings- och utvecklingsområde. De projekt som genomförs inom samarbetet har en tydlig koppling till förädlingsprocessen vilket ger ökad förståelse och kunskap om de processer som leder fram till färdigt papper.

Under hösten 2009 äger ett flertal träffar rum med företagsledningar i regionen. Träffarna följs därefter upp med en officiell kick off den 18 november.