Foto: AdobeStock/zapp2photo

Robustare produktion utan fel i processen

ProcessIT Innovations har tillsammans med BnearIT, Ductus Consulting, Gestamp Hardtech och Luleå tekniska universitet vunnit och nu startat upp ett projekt ”Intelligenta och hållbara produktionssystem med Zero-Defect Manufacturing (IZeM)” inom Vinnovas Utmaningsdriven innovation – steg-1.

Projekttiden är mellan april-oktober 2019 och budgeten 678.400 kr varav 500.000 kr finansieras av Vinnova.

Till exempel är fordonsindustrin extremt konkurrensutsatt och speciellt underleverantörerna till denna, varför de kontinuerligt behöver förbättra och utveckla sin erbjudanden, kvalitet och processer för RDI, tillverkning och underhåll för att bibehålla konkurrenskraft och hållbar lönsamhet.

För att förbättra värdekedjan så behöver mer information skickas bilateralt inom värdekedjan. Detta skulle förbättra spårbarhet och att processparametrar kan anpassas, till exempel för att hantera variationer i råvaror såväl som att optimera produktkvalitet.

Denna spårbarhet skulle möjliggöra att man kan optimera hela tillverkningsprocessen genom ett noll fels tillvägagångssätt (ZDM – zero defect manufacturing), vilket i sin tur gör att man kan minimera kassationer, optimera produktionstid och energibehov samtidigt som man kan öka produktkvaliteten.

För att lyckas med ZDM krävs en kombination och integrering av olika kunskapsområden, discipliner, informationssystem, data från olika källor och dataanalys. ZDM gör det möjligt att upptäcka, utreda, analysera och preventivt förhindra att output som lämnar produktionssystemet inte uppfyller specifikationerna. Helhetssynen som ZDM bidrar med möjliggör upptäckten av problem som saknar adekvata analysmetoder, eller som annars faller mellan ansvarsområden då de uppkommer som kombination av ett antal skilda faktorer. På så vis kan ZDM leda till intelligenta och hållbara produktionssystem.

Målet vid ett slutfört steg-3 är att kunna få snabbare och robustare produktionsprocesser, med enbart planerade stopp, där man vet hur mycket man kan pressa processen men ändå med god leveranssäkerhet lova kunder order även under hög beläggning (då man har kontroll över produktionssystemet och dess status). Vidare kommer energiåtgången och materialåtgången minska då mindre felaktiga tillverkas. Inga felaktiga produkter mm skall heller kunna skickas till kund. Således blir konkurrenskraften och lönsamheten förbättrad tillsammans med hållbarheten och kundnöjdheten.

Kontaktpersoner för projektet är Petter Kyösti (0920-492909) och John Lindström (0920-491528).