Erik Mattson, PreEye, har utfört intervjustudien.

Rapport om industrier och uppkopplade system

ProcessIT Innovations publicerar tillsammans med Ductus PreEye en rapport över hur sex processindustrier i norra Sverige ser på uppkopplade system och analys av stora datamängder. Nu finns rapporten att läsa.

ProcessIT Innovations har tillsammans med Ductus PreEye intervjuat sex processindustrier i norra Sverige om uppkopplade system och analys av stora datamängder. Nu finns rapporten att läsa. .

Förstudien startade i mars 2016 i samarbete med Ductus PreEye AB som har genomfört intervjuer med representanter från sex större industrier i Norrbotten.

Industry 4.0

Industrial Internet of Things (IIoT), Industry 4.0, Cyber Physical Systems (CPS) och Big Data är för de flesta bekanta begrepp även om den exakta definitionen för begreppen uppges vara oklar. Vid intervjuerna framkom att förhållningssättet till dessa begrepp varierar något. Några av industrierna genomför tydliga satsningar mot att föra in fler uppkopplade system i sin verksamhet medan andra är mer avvaktande.

Benämningen Industry 4.0 hänvisar till en tanke om att det just nu pågår en fjärde teknikrevolution för industrierna. Många av de intervjuade företagen upplevdes dock vara skeptiska till att det verkligen handlar om en revolution. Snarare att förbättringsarbetet fortgår som det alltid har gjort och att ny bättre teknik förs in gradvis när den blir tillgänglig och är kostnadseffektiv.

Leverantörer

En del av industrierna uppgav att deras underleverantörer till viss del styr teknikutvecklingen och att de har märkt av att fler och fler underleverantörer börjar erbjuda smartare utrustning med uppkoppling och tjänster kopplat till det. Något som industrierna behöver fundera kring när det gäller förhållningssätt och lösningar för IT-säkerhet.

Samtliga företag i studien uttrycker att de inte känner sig bekväma med att lagra all data i molnbaserade tjänster eftersom de då upplever att de tappar kontrollen på hur data används och vem som har tillgång till den. Okänslig data sparas till viss del redan idag i molnbaserade tjänster medan mer företagskänslig data lagras på interna servrar.