Foto: iStockphoto/focus35

Projekt får finansiering från strategiska innovationsprogram

Ett flertal projekt inom ProcessIT Innovations har fått anslag från höstens anslagsomgång från strategiska innovationsprogram. Sammanlagt är det sju projekt som redovisas här nedan.

Sex projekt med ProcessIT-koppling har hösten 2014 fått anslag från det strategiska programmet Processindustriell IT och Automation, PiiA. Av 26 projekt som beviljats finansiering har sex projekt en direkt koppling till ProcessIT Innovations.

Ett ytterligare projekt har fått stöd av strategiska programmet Sakernas internet (Internet of Things). Alla projekten redovisas här nedan.

ECO – Extended Conveyor belt system

Projektet är en förstudie för att se om funktionaliteten hos kompositbaserade bandtransportörrullar med inbyggd elektronik, COBS-rullarna, kan utökas med detektering av bandposition och bandbrott, övervakning av lager med vibrationsanalys samt ett molnbaserat system för övervakningstjänster. Projektet samordnas av ProcessIT vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Forskningsparken i Narvik. Rullarna skapas av Narvik Composite med inbyggd elektronik från Eistec och mjukvara från Eislab och iGW. Boliden och LKAB bidrar med fältinstallationer och nyttoanalys.

SamPMAP – samspelseffekter mellan processvariabler och malning

Förstudien syftar till att genom en serie designade experiment studera hur olika processvariabler, kring malning av kemisk pappersmassa, påverkar jämnheten i relevanta pappersegenskaper samt hur dessa variabler samverkar. Förstudien syftar även till att förbereda ett konsortium och en plan för ett större projekt. Anslag: 500 000 kr från Vinnova samt 190 000 kr i egeninsats från industrin. Koordinator är Johan Carlsson vid Luleå tekniska universitet. Partners är förutom Luleå tekniska universitet, Corrvision Technology AB, PulpEye AB, Smurfitkappa Piteå AB och SCA Munksund AB.

Processindustriell IoT-infrastruktur: möjligheter och utmaningar

Projektets syfte är att undersöka IoT möjligheter och utmaningar för processindustrin med specifikt fokus på hur en IoT infrastruktur kan skapas för att ge förutsättningar för att olika externa parter kan få tillgång till och utföra analys på data genererade av uppkopplade produkter. En demonstrator kommer att utvecklas där ett givarvärde från en uppkopplad produkt transporteras via en molntjänst till en extern serviceorganisation för analys och återkoppling. Anslag: 456 803 kr Partners: Umeå universitet (Informatik), Fält Communications, UmeFast och SCA Obbola.

FIREM (Fire rescue in mines)

Målet med projektet är att undersöka om man för gruvindustrin kan kombinera modern släckningsteknik med redan existerande fjärrstyrda arbetsfordon. Därigenom skulle man kunna göra detta fordon till en brandbekämpningsenhet som snabbt kan inleda en brandbekämpning utan att äventyra insatspersonalens säkerhet, samtidigt som man reducerar insatstiden och därigenom snabbare kunna evakuera gruvpersonalen. Anslagna medel: 367 000 kr Partners: Robotdalen (koordinator), Boliden Mines, Volvo CE, Cold Cut Systems, Räddningstjänsten, Örebro universitet, Luleå tekniska universitet/ProcessIT Innovations.

SIAA (Samverkansplattform för integration och automation av arbetsfordon)

I Sverige finns en stark kompetens inom området fältrobotik och autonoma arbetsfordon. Målet med projektet är att undersöka om det är möjligt att bilda en tillräckligt stark sammanslutning av företag och forskningsenheter med drivkraft att arbeta tillsammans inom integration och automation av arbetsfordon med en samverkansplattform där aktörer som ingår har en känd och robust struktur för att äga och nyttiggöra ny kunskap. Ett viktigt delmål är att undersöka att detta också leder till starkare slutanvändare inom processindustrin. Anslagna medel: 500 000 kr Partners: Föreningen Tunga fordon (koordinator), Atlas Copco, Luleå tekniska universitet/ProcessIT Innovations, Volvo CE, Robotdalen/Mälardalens högskola, Örebro universitet, Komatsu Forest.

RBM-IoT – nya metoder för bergbultsmonitorering med IoT

Användningen av bergbultar i gruvindustrin är en metod för att öka stabiliteten i tunnlar och gruvor. Om en bergbult skadas, genom ex. seismiska aktiviteter, kan det yttre skalet av en tunnel kollapsa. Idag saknas teknologier för realtidsövervakning av bergbultar. Genom att lägga till övervakning av påfrestningar för varje bult kan stora vinster uppnås i form av ökad effektivitet och säkerhet eftersom potentiellt varje bergbult kan ge statusinformation om krafter i berget och seismisk aktivitet, och därigenom öka säkerheten för arbetstagare och därmed en mer effektiv gruvdrift.

Förväntade effekter och resultat Detta projekt syftar till att utveckla nya metoder för övervakning i gruvtillämpningar genom att integrera bergbultar med inbyggda sensorer och trådlös överföring av sensordata och kommer att undersöka om belastning kan mätas på befintliga och framtida bergbultar med sensorer. Genom att ha bergbultar med inbyggda sensorer, signalbehandling och trådlös kommunikation kan stora vinster i form av säkerhet och tillgänglighet förväntas. Runt om i världen används miljontals bergbultar årligen. Nya produkter inom området kan få mycket omfattande genomslag på världsmarknaden.

Planerat upplägg och genomförande Projektet kommer startas med en kravställning samt design av tester och undersökning över hur Gluetecs sensorer kan integreras med Malmfältens bergbult och Eistecs mätelektronik. Därefter kommer ett antal bultar att integreras med belastningssensorer och testas professionellt i lab. Projektet kommer därför att hyra in konsulttjänster för sluttestning av den nya bulten. Efter utförda tester kommer utvärdering resultaten att genomföras. Projektet kommer också göra en marknadsundersökning.

Projektledare Jens Elisasson, Luleå tekniska universitet

SKUT– förstärkt operatörsstöd vid fjärrstyrd skutknackning

Utöver dessa sex projekt kommer ProcessIT Innovations även att stötta projektet SKUT– förstärkt operatörsstöd vid fjärrstyrd skutknackning, som koordineras av Interactive Institute Swedish ICT och även det ingår bland de projekt som får anslag genom PiiA.

Projekt med finansiering från programmet för Sakernas internet (Internet of Things)

Uppkopplade professionella produkter – tekniska och affärsmässiga behov

Projektets mål är att skapa förståelse för möjligheterna med Internet of Things och utmaningar i kontexten professionella produkter med specifikt fokus på hur en IoT-infrastruktur kan skapas. I projektet vill vi undersöka de tekniska och affärsmässiga behov som finns för en integrerad IoT-lösning i branschen professionella vitvaror. Vi vill således titta på både på behov som finns vad gäller säkerhet, robusthet osv men även affärsmässiga krav där potentiella tjänster blir en viktig drivkraft i utformningen av kraven på en infrastruktur. Anslag: 925 857 kr Partners: Umeå universitet (Informatik och Handelshögskolan), Fält Communications, UmeFast, Electrolux Professional och TeliaSonera.