Under studiebesöket på Komatsu Forest berättade marknadschef Timo Ylänen entusiastiskt för SCOPE-medlemmarna om de många tekniska lösningar som gör skogsmaskinerna mer effektiva.

Omfattande och brett arbete inom SCOPE med processförbättringar för massa- och papperindustrin

ProcessITs branschprogram för massa- och papperstillverkning, SCOPE, genomför årligen två möten för att informera om pågående aktiviteter, presentera och diskutera förslag till nya projekt och inte minst ge möjlighet till erfarenhetsutbyte i branschfrågor.

Denna gång, maj 2012, hölls mötet i Umeå och uppslutningen var som vanligt mycket bra med ett trettiotal deltagare från massa- och pappersindustrier, it-leverantörer och forskare. Starten för SCOPE lades för sex år sedan och satsningens omfattning har under dessa år vuxit kraftigt.

Presentationerna behandlade hela produktionskedjan från råvaran i form av massaved och biobränsle, över massatillverkning, raffinering och fibermätning fram  till färdig produkt.

Lars Wilhelmsson, Skogforsk, Johan Carlsson, LTU, och Elias Sundvall, Eurocon Analyzer, medverkade med presentationer under SCOPE-mötet.

Lars Wilhelmsson, Skogforsk, Johan Carlsson, LTU, och Elias Sundvall, Eurocon Analyzer, medverkade med presentationer under SCOPE-mötet.

Kommunikation med skogsmaskiner

Lars Wilhelmsson, Skogforsk, inledde med ett mycket intressent föredrag om råvaruförsörjning och klassificering av skoglig råvara. Skogforsk och Metsäteho har tillsammans med maskintillverkare och brukare utvecklat StanForD,  som är en standard för kommunikation med avverkningsmaskiner. Den ger produktionsfiler med stocklängder, diametrar och uppgifter om nedklassning på grund av skador och fel. Tillsammans med uppgifter om trädens ålder och växtplatsens latitud och höjd över havet kan skogsråvarans vedegenskaper prognosticeras vilket i förlängningen kan ge möjlighet leverera en jämnare och till produkterna mer anpassad råvara.

Det finns scenarios som indikerar att en pappersfabrik skulle kunna minska sin råvaruförbrukning för berörda sortiment med tio procent per m² pappersyta genom att dela upp massaveden i två-tre sortiment efter nyckelegenskaper och förstärka med utvecklad processtyrning.

Klassificering av biobränsle

ProcessIT och Processum har tillsammans finansierat en förstudie för klassficiering av biobränsle som genomförts av Elias Sundvall, Eurocon Analyzer och som presenteras  vid mötet. Det finns ett stort behov av att kunna karaktärisera biobränsle och då i första hand fukthalt, fraktioner och bulkdensitet. En bättre kännedom om bränslet gör det möjligt att optimera styrningen av anläggningarna vilket i slutändan ger lägre energikostnander och mindre miljöpåverkan. I studien konstaterades att de idag inte finns någon enskild mätteknik som till rimligt pris uppfyller alla krav men att det finns ett klart uttalat behov att ta fram ett sådant mätinstrument.

Massaindex

Ett av de mer omfattande projekten inom SCOPE är Massaindex för vilket Johan Carlson, LTU är projektledare. Projektet, som behandlar kopplingen mellan slutprodukternas och pappersmassans kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper har nu pågått ett år och de första resultaten från försökskörningarna  kan nu börja analyseras och resultaten från den kommer att presenteras vid nästa möte.

Bestämma fiberriktning on-line

Tomas Linder som är forskare vid  LTU, har undersökt hur man skulle kunna använda vanlig kamerabaserad teknik för att bestämma fiberriktning on-line i vått eller torrt tillstånd. Simuleringar och mätningar har hitintills visat lovande resultat. Det återstår dock en del tester och utveckling innan en prototyp kan tas i bruk.

Nya metoder för kvarnstyrning

Ett nystartat project är Energy and Quality oriented modeling and control of REFiners för vilket Wolfgang Birk är projektledare. Wolfgang informerade om projektet tillsammans med en kollega från LTU, Patrick Höhn. Projektet har som mål att utveckla nya metoder för analys och kvarnstyrning samt ta fram förslag till nya arbetsflöden. I slutändan ska det leda till mer effektiv kvarnstyrning som minskar energiförbrukningen vid raffinering utan att  kvalitéten påverkas negativt.

Simulering av sekundärvärme och energibalanser

Vid förra SCOPE-mötet framfördes önskemål om att genomföra ett större energiprojektet inom
ramen för Scope. Tomas Eriksson, Optimation, presenterade ett projektförslag omfattande simulering av sekundärvärmesystem  och energibalanser. Förslaget tar sin utgångspunkt i det simuleringsbibliotek som utvecklades av UMIT  och Eurocon för Metsä Board i Husum.  Tanken är att man efter en inledande förstudie startar ett projekt i tre steg där simuleringsmodeller successivt utvecklas. Förslaget väckte stort intresse då energibesparingsmöjligheterna bedöms som omfattande. En förfrågan om deltagande  kommer att gå ut till de industrier som medverkar i Scope.

Planhet för wellpapp

Christer Söremark, CorriVision Technology  presenterade ett projekt som ska ta fram en Mobil warp-mätare för wellpappark. En av de allra viktigaste produktegenskaperna hos wellpapp är dess planhet – alltför oplana ark förorsakar produktionsproblem vid konvertering till lådor. För att enkelt och säkert kunna studera hur denna planhet påverkas av olika pappersråvaror samt lagring och transport av arken krävs ny mätutrustning. Avsikten är att ta fram en prototyp till mobil icke berörande mätutrustning för bestämning av oplanhet (warp) hos wellpapp.

Anders Jonsson, ProcessIT avslutade mötet med en kort presentation av några andra pågående och planerade aktiviteter samt summerade dagen. Nästa möte kommer att hållas den 23-24 oktober 2012, i närheten av Mondis fabrik i Dynäs/Väja.

Presentationer från SCOPE-mötet 120509