Projektträdet ger ett arbetssättet som ger många och bra tillfällen till reflektion och diskussion om situationer där jämställdhet, integration och mångfald blir synliga i projektarbete.

Olika gör oss rika

ProcessIT Innovations anordnande den 10-11 oktober en konferens om Jämställdhet, Integration och Mångfald (JIM) med temat ”Olika gör oss rika”. Konferensen leddes av Gunnel Vidén, Plan Sju Kommunikation och Jan-Olov Madeleine Ågren, Röda korsets byrå mot diskriminering. Deltagare var personer som arbetar med projekt initierade och finansierade av ProcessIT och våra partners.

Under den första halvdagen gick vi igenom diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Genomgången ledde till en bra diskussion och reflexioner kring egna (och andras) attityder, fördomar, bemötande, förhållningssätt till andra människor och till den mänskliga mångfalden i allmänhet.

Den andra dagen ägnades åt att i workshop-form ta fram en handlingsplan för att förhindra diskriminering, lyfta fram och ta till vara fördelarna med mångfald. ProcessIT har tillsammans med kursledarna tagit fram en metod för att belysa var diskriminering kan förekomma vid projektarbete.

Den bygger på diskrimineringsombudsmannens metod ”Växthuset”, men har anpassats för en projektorganisation och har då formen av ett projektträd. Arbetssättet ger många och bra tillfällen till reflektion och diskussion om situationer där jämställdhet, integration och mångfald blir synliga i projektarbete. Efter att deltagarna med hjälp av projektträdet belyst dessa olika situationer omvandlades resultaten till en handlingsplan med syfte att förhindra diskriminering och nå mångfald.

Handlingsplanen kommer nu att konkretiseras och slås ihop med den plan som togs fram av ProcessITs ledningsgrupp vid en liknande workshop tidigare i år.  Företag och organisationer som vill ha hjälp att genomföra liknande aktiviteter är mycket välkomna kontakta Katrin Jonsson eller någon av de övriga i ProcessITs ledningsgrupp.

Givande samtal fördes under konferensen om jämställdhet, integration och mångfald.

Givande samtal fördes under konferensen om jämställdhet, integration och mångfald.