ProcessIT Innovations har varit drivande för nya satsningen inom strategiska områden. Bilder ur ProcessIT Innovations verksamhet. Fr v: Interaktiv skärm prövas i industri, processledare Per Levén möter it-minister Anna-Karin Hatt, internationell gruvbrytning är i fokus för Elin Wennerholm på ABB, processledarna Per Levén och Anders OE Johansson, forskaren Katrin Jonsson på industribesök, ProcessITs strategiska idé.

Miljardsatsning ska stärka Sveriges konkurrenskraft

Processindustriell IT och automation är ett av fem områden som ingår i en omfattande långsiktig statlig satsning på forskning och innovation om närmare en halv miljard kronor årligen. En stor framgång för ProcessIT Innovations som varit starkt drivande bakom programmets utvecklande.

Strategiska innovationsområden är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Satsningen ska bidra till en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Halv miljard årligen

I en första omgång har fem program valts ut som tillsammans får en långsiktig finansiering på upp till 200 miljoner kronor per år av VINNOVA och Energimyndigheten. Näringslivet bidrar med minst lika mycket vilket gör att det totalt handlar om storleksordningen en halv miljard kronor årligen. De fem program som valts ut som strategiska innovationsområden är processindustriell IT och automation, gruv- och metallutvinnande industri, lättviktsmaterial, produktion samt metalliska material.

– Med denna satsning får vi nu större förutsättningar att bygga fler, bättre och effektivare projekt inom forskning, utveckling och innovation. Att vi kan göra det i ett nationellt sammanhang innebär att de nya innovationerna kommer att kunna skapa ännu starkare effekter för industrin, säger Anders OE Johansson, processledare för ProcessIT Innovations, vilket är det samverkanscentrum vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet som tillsammans med Automation Region vid Mälardalens högskola och Processindustriellt Centrum vid Lunds och Linköpings universitet har utvecklat programmet processindustriell IT och automation.

Per Levén, processledare för ProcessIT Innovations vid Umeå universitet, instämmer:

– Med detta strategiska innovationsområde i ryggen kan vi skapa projekt som verkligen kan göra skillnad för våra parter från akademi och näringsliv. Vi ser nu stora möjligheter till att ytterligare öka innovationstempot inom området, säger Per Levén.

Världsledande positioner

Processindustriell IT och automation är ett område där flera svenska företag har världsledande positioner när det gäller att utveckla, leverera, integrera och använda automationstekniken. Målet är att Sverige år 2022 ska vara erkänt som världsledande för utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom området.

Gemensamt för de fem beviljade programmen är bland annat en intensifierad samverkan mellan olika branscher och kompetensområden, involvering av små och medelstora företag och fokus på effektiv resursanvändning.

Hållbar tillväxt och samhällsutveckling

Urvalet har gjorts med hjälp av externa bedömare. Avgörande vid bedömningen har varit innovationsområdets tillväxtpotential, samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet och möjligheterna att bidra till övergripande mål som hållbar tillväxt och samhällsutveckling och stärkt konkurrenskraft för svenskt näringsliv.

Konstellationer av aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor koordinerar programmen. Inom varje program kommer öppna utlysningar att hållas där företag, lärosäten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom området.

Fler program kommer att startas under kommande år där även Formas kommer att gå in som finansiär.

Läs mer om satsningen hos Vinnova.

För ytterligare information: Anders OE Johansson, ansvarig ledare för ProcessIT Innovations Mobil: +46 70 56 25 250, anders.oe.johansson@ltu.se Per Levén, ansvarig för ProcessIT Innovations vid Umeå universitet Mobil: +46(0)70 211 6070, per.leven@informatik.umu.se