Per Levén, Umeå universitet och ProcessIT Innovations, är en av författarna till en ny VINNOVA-rapport om it-branschens utveckling.

Kraftfull dynamik skapas av it-företag

Ett stort antal företag från norra Sverige finns med i en VINNOVA-rapport som lyfter fram it-branschens bidrag till strukturomvandlingar för Sveriges hela industri. Per Levén från ProcessIT Innovations är en av författarna.

Umetrics, North Kingdom, Dohi Sweden, Oryx Simulations och Algoryx är några av företagen i Umeå som tar plats i VINNOVAs rapport Företag inom informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2007 – 2011, en rapport som visar på den strukturomvandling som sker inom svensk industri idag, ofta med stöd av den utveckling som it-företagen står för.

It-branschen kännetecknas av kraftig strukturomvandling och branschglidningar, påpekas i rapporten. Informations- och kommunikationstekniken, IKT, förändrar produkter, tjänster och kon-kurrensvillkor i snart sagt alla företag och branscher. Numera genomsyrar den därför också många olika verksamheter i traditionsmättade branscher. Inom tjänstesektorn gäller det exempelvis företag inom bankväsendet och i medieindustrin och inom tillverkningssektorn gäller det en mängd teknikföretag som fått allt större elektronik-innehåll i sina produkter. Stor dynamik och en hävstång

Det ger stor dynamik och en hävstång som kan möjliggöra helt nya lösningar, påpekade en av författarna forskaren Per Levén, Umeå universitet, som även är processledare för ProcessIT Innovations.

– Vi förändrar arbetsrutiner och produktionsprocesser. IKT byggs in i produkter och tjänster vilket ger de glidningar vi nu kan se, menade Per Levén när han tillsammans med professor Erik Giertz presenterade den rapport de varit med och skrivit vid ett VINNOVA-seminarium som hölls i mitten av april.

– Det är en enorm hävstång som kan skaka om hela branscher och som möjliggör lösningar för globala utmaningar, fortsatte Per Levén.

Flera företag från norra Sverige

Mitt i denna stora strukturomvandling av svensk industri som Levén och Giertz med flera pekar på finns också ett antal företag från norra Sverige. I rapporten nämns flera av dem som exempel på de förändringar som just nu sker inom industrin.

Umetrics är ett av de företag som lyfts fram. Inriktat mot datanalys har företaget bidragit med kraftfulla analys- och beräkningsstöd som utgör en förutsättning för forskning.

När rapporten talar om nya verktyg som utvecklats av it-företag talas inte bara om hur dessa förenklat och förstärkt användarens möjligheter utan även skapat förutsättningar för nya typer av arbetsprocesser. Genom de nya verktygen har det exempelvis blivit enklare för arkitekter att visualisera möjliga byggnadskonstruktioner och därigenom fått nya möjligheter att engagera kunder och kravställare under olika faser av arbetet.

Simulering och visualisering

Som exempel på företag som står bakom denna utveckling nämner rapporten det forskningsintensiva Umeåföretaget Algoryx som specialiserat sig på simulering och visualisering. Med teknik framtagen av Algoryx går det att ge stöd för att kunna testa och analysera konstruktioner digitalt redan på ritningsstadiet, i realistiska digitalt skapade miljöer. Rapporten pekar på hur detta kan användas exempelvis för att testa skisser på nya skogsfordon i realistiska men virtuella naturmiljöer.

Oryx Simulations, som fokuserar på avancerade it-baserade träningssimulatorer för framförallt fordonsindustrin, nämns också i rapporten som exempel på ett företag som kunnat etablera sig som en stark nischaktör och växa förhållandevis snabbt som ny it-leverantör med koppling till verkstadsindustrin.

Öppna data

Ett annat exempel på den omvandling som sker idag är möjligheten att använda öppna data från offentliga sektorns databaser. För att öka tempot inom den offentliga tjänsteutvecklingen har vissa svenska kommuner gjort offentliga data öppet tillgängliga för externa tjänsteutvecklare. Rapporten menar att det är något som snabbväxande digitala byråer som Dohi Sweden från Umeå kan utnyttja för att jobba med digitala tjänster på bred front.

Ett företag som Cinnober lyfts också fram i VINNOVA-rapporten. Cinnober utvidgade sin verksamhet från Stockholm i maj 2012 genom att etablera sig i Umeå då man tog över japanska Nomuras kontor med ett 40-tal utvecklare inom finansiell handel. Genom utveckling av både generella och nischade produkter och tjänster har Cinnober haft stor betydelse för banksektorns effektivisering och rapporten pekar på detta som ytterligare ett exempel på den strukturomvandling som sker idag.

Rapporten pekar även på hur en stark och konkurrenskraftig närvaro på internet idag är en nödvändighet för de flesta verksamheter vilket har banat väg för webbyråer och digitala Byråer. Här nämns North Kingdom från Skellefteå som ett framträdande exempel.

Västerbotten på 8:e plats

Men även om många företag från Västerbotten finns med i rapporten så konstateras ändå att flera andra län ligger längre fram när det handlar om andelen anställda inom it-branschen. Stockholms län intar här en ohotad tätposition medan Västerbottens län trots allt kommer på en 8:e plats av landets 21 län.

Rapporten är skriven av Per Levén och Robert Sörensson från  Umeå universitet tillsammans med Eric Giertz och Monia Lougui från KTH. Den ingår i en serie analyser som VINNOVA tar fram av flera av Sveriges kunskapsintensiva näringsgrenar.

Till arbetet har en referensgrupp också knutits i vilken bland annat Umeåföretagarna Per Viktorsson, Svenska Försäkringsfabriken, och Johan Hellström, T3, ingått.