Bra samtal uppstod mellan forskarna och skogsindustrin när branschprogrammet SCOPE bjöd in till konferens i Övik kring skogsindustriell forskning. På bilden fr vänster: Katrin Jonsson, Umeå universitet, Myat Htun, Mittuniversitetet, Thomas Gustafsson, Luleå tekniska universitet, Marianne Svensén, Skogsindustrierna, Clas Engström, Processum, samt Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet.

Givande samtal kring skogsindustrin och forskning

Universitetens forskargrupper i de norra skogslänen har en viktig roll att spela om skogsindustrin ska klara av framtida utmaningar. Det kunde man enas om vid en forskarkonferens i Örnsköldsvik där forskare från norra Sverige möttes för att gemensamt se över det skogsindustriella forskningsläget.

Ett trettiotal forskare från Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Processum samlades i mitten av augusti i Örnsköldsvik för att samtala om hur forskningen kan svara upp mot skogsindustrins behov. Samarbetet mellan skogsnäringens företag och de regionala forskarna är mycket viktig kunde man konstatera.

Konferensen blev också mycket uppskattad av deltagarna och det framfördes önskemål om en ny träff i april nästa år. Deltagarna enades också om att undersöka möjligheten att starta ett eller flera universitetsgemensamma projekt med utgångspunkt från fem förslag som togs fram under konferensen.

SCOPE-möte

Bra samtal uppstod mellan forskarna och skogsindustrin när branschprogrammet SCOPE bjöd in till konferens i Övik kring skogsindustriell forskning. På bilden fr vänster: Katrin Jonsson, Umeå universitet, Myat Htun, Mittuniversitetet, Thomas Gustafsson, Luleå tekniska universitet, Marianne Svensén, Skogsindustrierna, Clas Engström, Processum, samt Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet.

En tydlig styrka i mötet var att även om forskarna kom från olika discipliner och forskningsområden hade man mycket som förenade i synen på forskningens möjligheter att utveckla skogsindustrierna.

Bransch- och marknadsanalytiker Marianne Svensén från organisationen Skogsindustrierna deltog under konferensen och kunde berätta om flera av de stora utmaningar som industrin står inför. Ökad konkurrens om råvaran, sjunkande efterfråga på främst grafiska papper och tidningspapper och en internationell marknad med växande konkurrens från Asien och Latinamerika är några av hotbilderna.

Skogsindustrins möjligheter

Men Svensén underströk att de också finns möjligheter, som att skogsindustrin är den enda storskaliga industri som arbetar med en förnyelsebar råvara, att det finns goda möjligheter att utveckla nya fiberbaserade produkter och vidareförädla biprodukter och inte minst på energisidan där man både kan bli energieffektivare men också framställa energiprodukter som t ex etanol och biodiesel.

Ökad forskning

För att skogsindustrin ska kunna möta dessa utmaningar och dra nytta av möjligheterna underströk Marianne Svensén vikten av samarbete med universiteten kring en framåtsyftande forskning.

– Vi räknar med att branschen ska öka sina forskningsinvesteringar med 50 procent till år 2012, menade Marianne Svensén.

Behovet av nya produkter, utbyggnad av bioraffinaderier men även nödvändigheten av att effektivisera de massa- och pappersfabriker som är i drift idag var några punkter på Svenséns lista där hon ser att forskningen kan ge viktiga bidrag.

Under konferensen gavs ett flertal exempel på forskning som rör frågor om underhåll, optimering, modellering, processtyrning, interaktion och organisationsöversikt – bara för att nämna några områden.

Imponerad av bredden på forskning

Myat Htun, professor vid Mittuniversitetet och föreståndare för Fibre Science and Communication Network, FSCN, är en av Sveriges främsta sakkunniga vad gäller forskning kopplad till massa- och pappersindustrins behov. Han menade, liksom Marianne Svensén, att det var mycket intressant att få lyssna till övriga forskares presentationer.

– Jag är imponerad för jag ser att det händer mycket inom forskningen vid universiteten i skogslänen här i Norrland, menade Myat Htun.

Pär-Erik Martinsson, projektledare inom ProcessIT Innovations, sammanfattade presentationerna från de olika universiteten genom att lyfta fram den styrka man gemensamt kan visa upp.

– Vi har lite olika områden som vi behärskar. I Sundsvall är man duktig på processkemi, i Luleå finns forskning och kunnande om processoptimering, i Umeå finns ett stort kunnande inom organisationsutveckling, biokemi, realtidsfysiksimulering, biobränslen och i Övik ligger långt framme inom området bioraffinaderier. Vi är inte konkurrenter utan vi kompletterar varandra på ett bra sätt.

Arrangör för konferensen var ProcessIT Innovations genom sitt branschprogram SCOPE.