Stefan Svensson, VD, MoRe Research

Från ved till färdig pappersprodukt

Att bygga nätverk och arbeta mot gemensamma mål är en viktig förutsättning för tillväxt, menar Stefan Svensson, VD i MoRe Research i Örnsköldsvik. Han ser det därför som en självklarhet att företaget ska finnas med i SCOPE-projektet inom ProcessIT Innovations.

SCOPE är ProcessIT Innovations stora satsning på pappers- och massaindustrin i norra Sverige under 2007 – 2009. Forskare, IT-företag och fem pappersindustrier finns med i samarbetet med ett gemensamt mål att utveckla metoder för att effektivisera och optimera tillverkningen i pappersbruken.

I SCOPE kan deltagarna ge av sin kunskap och här får man ta del av andras erfarenheter kring pappersbrukens tillverkningskedjor. För forskningslaboratoriet MoRe Research är det en självklarhet att finnas med i samarbetet.

– Vi kan väldigt mycket om tillverkningskedjan, men vi kan inte allt och vi har inte resurser att arbeta med allt. Därför är vi förespråkare för nätverksarbete, säger Stefan Svensson.

MoRe Research är ett fristående forsknings- och utvecklingsbolag med ett uttalat mål att vara en världsledande leverantör av fabriksnära och kvalificerad forskning. I företagets egna pilotmaskiner har man möjlighet att köra och följa hela tillverkningskedjan i massa- och pappersbruk. Det gör att man i nära samarbete med bruken kan hjälpa dem att optimera tillverkningsprocessen och därmed öka lönsamheten och effektiviteten.

– Det är väldigt få lab som har möjlighet att arbeta i den här skalan från ved till färdig pappersprodukt. Våra pilotmaskiner är storleksmässigt anpassade till varandra. Vi kan därför göra en mängd olika försök till en rimlig kostnad och det har man inte kunnat göra förut.

Det är unikt, menar Stefan Svensson.

Vinner på samarbete

Men även om man har stor kunskap i det egna företaget har man mycket att vinna på att samarbeta med andra.

– Vi behöver professionella influenser från ProcessIT vad gäller att hantera den stora mängd data som måste hanteras intelligent när man räknar på massaindex, berättar Stefan Svensson.

En viktig del i SCOPE-projektet är att ta fram och utveckla ett massaindex, dvs en parameter som beskriver hur bra massan är. Rätt använd kommer den att bli till stor hjälp för att styra en pappersprodukt eller för att styra beställningen av vilken massa man vill ha.

Jobbar med fler massa- och pappersbruk

Samarbetet inom SCOPE kommer också att ge MoRe Research möjlighet att jobba med flera olika pappersbruk.

– Världen är inte generell när det gäller massa- och pappersframställning. Om du bygger upp två systerfabriker intill varandra och kör dem med exakt samma betingelser och förutsättningar så kommer du ändå att få olika resultat på den slutliga produkten. Därför kan vi inte bara koncentrera oss på att jobba i en fabrik. Vi vill ha en generell approach och då är det viktigt att få jobba med flera fabriker, fortsätter Stefan Svensson.

Eftersom hela fem bruk i norra Sverige ingår i samarbetet får man nu stora möjligheter till att jämföra förutsättningarna för tillverkningskedjan i olika pappersindustrier samtidigt som pappersbruken kommer att få ta del av den forsknings- och utvecklingskompetens som finns inom MoRe Research.

***

Fakta om MoRe Research

MoRe Research Örnsköldsvik AB bildades i januari 2001 som en avknoppning av MoDo Forskning och Utveckling. Företaget bygger vidare på den starkt fabriksnära FoU-tradition som etablerades i före detta MoDo. MoRe Research är lokaliserat till Domsjö industriområde, Örnsköldsvik, där grunden till flera framgångsrika kemiindustrier lades av MoDo redan i början av 1900-talet.