Dan Harnesk, biträdande professor i informationssystem, och Christer Åhlund, professor i distribuerade datorsystem. Foto: Luleå tekniska universitet.

Forskare och företag förhindrar cyberhot

Allt fler samhällsfunktioner kopplas upp mot internet vilket bidrar till att samhället blir mer sårbart för cyberattacker. En ny centrumbildning vid Luleå tekniska universitet ska intensifiera forskningen kring hur cyberhot kan motverkas och hur samhällskritiska funktioner kan säkerställas.

– Smarta samhällen, digitalisering och elektronik för övervakning och styrning – det pågår en samhällsutveckling relaterad till sakernas internet som öppnar för olika typer av hot, säger Christer Åhlund, professor i distribuerade datorsystem.

Initiativtagare till centrumbildningen, Säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer, är förutom Luleå tekniska universitet, Skellefteå kommun och Boden kommun. Den nya centrumbildningen har även fått stöd av ProcessIT Innovations.

Syftet med den är att motverka samhällshot och säkerställa samhällskritiska funktioner genom systemlösningar. Med samhällshot menas i första hand hot i form av medvetna aktioner med syfte att påverka samhället negativt, till exempel en cyberattack som leder till att energiförsörjningen slås ut.

– I dag finns det många kritiska infrastrukturer som behöver skyddas och mer kunskap behöver utvecklas för att öka förmågan att identifiera hot och sårbarhet och därmed hantera avancerade attacker, säger Dan Harnesk, biträdande professor i informationssystem.

Unikt forskningsfokus

Med säkerställande av samhällskritiska funktioner menas elektroniklösningar, applikationer och tjänster och metoder för risk- och sårbarhetsanalyser samt utveckling av ledning och styrning för säkerhetsmetoder.

– Eftersom tekniska infrastrukturer tenderar att bli allt mer komplexa med sammankopplade enheter och utrustning blir till exempel riskanalyser allt viktigare. Och det är viktigt att bedriva systematiskt säkerhetsarbete även ur ett verksamhetsperspektiv. Centrumbildningen kan därför fungera som support såväl tekniskt som organisatoriskt, säger Dan Harnesk.

Inom ramen för Säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer kommer fokus alltså att ligga på två inriktningar, teknisk säkerhetsteknik och informationssäkerhet. Den här kombinationen bidrar till att centrumbildningen blir unik i sitt slag. Tekniker som utvecklas ska kunna tillämpas inom flera områden, till exempel säkerhet mot organiserad brottslighet, inom energisektorn och offentlig sektor.

– Vanligen tittar forskningen antingen på tekniken eller på processerna bakom. Vi försöker ta ett helhetsgrepp vilket gör att vi kan identifiera forskningsfrågor och möjliggöra innovation i gränsytan mellan dessa två inriktningar, säger Christer Åhlund.

Mobiliserar kompetens

Det starka forsknings- och innovationsområdet Möjliggörande IKT, MIKT, har bidragit till skapandet av centrumbildningen.

– MIKT har varit en möjliggörare för centrumbildningen, både finansiellt och vetenskapligt. Säkerhetsaspekterna är mycket viktiga vid applicering och tillämpning av informations- och kommunikationsteknik, säger Christer Åhlund.

– Varje forskningsämne som ägnar sig åt datateknisk forskning behöver ta hänsyn till frågeställningar kring säkerhet. Genom samverkan mellan forskningsämnen som adresserar säkerhetsaspekten i sin forskning, kan vi skapa en konkurrenskraftig kompetens inom säkerhetsområdet vid Luleå tekniska universitet.

Initiativtagare

Initiativtagare till centrumbildningen är förutom Luleå tekniska universitet, Skellefteå kommun och Boden kommun. Det tidigare initiativet Säktek, ett projekt riktat mot säkerhetslösningar för att med teknik bekämpa och förebygga organiserad brottslighet, i Skellefteå och satsningar i Boden med inriktning på energisäkerhet, får nu en gemensam plattform att bygga vidare på. Därutöver tillkommer flera partners som också är involverade, till exempel Skellefteå Kraft, Piteå energi, Bodens energi, Nordic Safety and Security Center, Lindskog Innovation AB, Skellefteå Drive Center, Stiftelsen Adopticum, Data Ductus, Strongpoint Cash Security och Volantic AB.

Centrumbildningens hemvist är Institutionen för system- och rymdteknik.