Ett mycket glädjande beslut, tycker projektledarna för SCOPE. Pär-Erik Martinsson, Anders Jonsson och Robin Norrman.

20 miljoner satsas på massa- och pappersindustrin

ProcessIT Innovations fortsätter att satsa stort på automationsfrågor inom massa- och pappersindustrin. Under 2011 – 2013 avsätts 20 miljoner kronor för att stärka arbetet.

Den förstärkta satsningen står klar sedan Tillväxtverket anslagit 10 miljoner till massa- och pappersindustrins branschprogram SCOPE inom ProcessIT Innovations. Med en lika stor medfinansiering innebär det att 20 miljoner kronor avsätts för arbete inom SCOPE under de tre kommande åren.

Hållbart nätverk

SCOPE syftar till att öka industrins konkurrensförmåga och genom samverkan stärka regionens IT och automationsföretag till världsledande positioner inom sina branschområden. Med sin struktur och behovsdrivna projektportfölj bygger SCOPE ett hållbart innovationskluster i regionerna Mellan- och Norra Norrland till gagn för cellulosaindustrin, dess leverantörer och universitetens utveckling inom området industriell IT och automation.

ProcessIT Innovations har sedan 2006 arbetat målmedvetet tillsammans med massa- och pappersindustrier i regionen och genomfört en rad innovationsfrämjande aktiviteter inom automationsområdet vilket lett fram till en stark samsyn vad gäller dess automationsutmaningar.

Det är därför helt rätt i tiden och med de bästa möjliga förutsättningarna att bygga vidare på detta genom att kraftigt förstärka och accelerera innovationsarbetet i ett formaliserat samarbete och i en struktur som skapar långsiktighet.

Fem prioriterade områden

Den nya finansieringen om 20 miljoner kronor innebär att SCOPE fortsatt kan bedriva innovationsverksamhet inom fem automationsrelaterade områden som industrin i behovsinventeringar lyft fram som speciellt prioriterade. I praktiken medför detta att innovationsklustret kommer att starta och driva ett antal delprojekt inom ett brett område, allt från mera grundläggande teknikutveckling och forskning till hjälp med kommersialisering och marknadsföring.

De fem områden som prioriteras inom SCOPE kommer att vara Energieffektivitet och analys av energiförbrukning, Minskade kvalitetsvariationer genom förbättrad processflödesanalys, Bättre processtyrning, Ökad förståelse för råvarans egenskaper samt Effektivare informationshantering och ”smarta” IT system.

All verksamhet inom SCOPE sker i samarbete mellan basindustrin i form av massa- och pappersindustrierna, regionens universitet samt potentiella produktägare.