Arbetssätt för ProcessIT

Trovärdigheten i ProcessIT Innovations ligger i dess arbetssätt, dvs behovsstyrd utveckling i nya samverkansformer, något som redan genererat goda resultat.

Utgångsläget är den aktuella behovslistan med identifierade industribehov. ProcessIT Innovations skall arbeta med de behov som har stor potential, kräver forskning och utveckling och där tänkta tjänster och produkter identifierats. Det inledande arbetet går ut på att aktivera olika intressenter i att bereda och formera forsknings- och utvecklingsprojekt.

Då de konkreta projekten är igång drivs de enligt normala projektmodeller och innehåller aktiviteter som forskning, utveckling, marknad, paketering, pilot och utvärdering. Produkterna och tjänsterna skall efter genomförda projekt landa i ett produktlevererande företag och ProcessIT Innovations avslutar då successivt sitt ansvar att driva utvecklingen. ProcessIT Innovations har tydliga spelregler och avtal som reglerar de olika intressenternas rättigheter, möjligheter och ansvar.

Näringslivets roll

Samverkan inom ProcessIT Innovations skall för näringslivet leda till nya innovativa produkter, tjänster och processer som kan utvecklas och säljas på nya marknader.
Näringslivets roll i denna samverkan är att:

  • Konkretisera behov genom deltagande i regelbundet återkommande behovsanalyser som genomförs med process- och verkstadsföretagen.
  • Delta i hela produktutvecklingsprocessen med ett starkt engagemang i pilotprojekt med pilotinstallationer.
  • Stå för produktägande IT-bolag (i de flesta fall SMF:s) som ansvarar för utveckling, paketering och kommersialisering.
  • Universitetens roll

För universiteten skall samverkan leda till världsledande och gränsöverskridande forskning vilket bl a innebär att detta kunnande kan transformeras för användning i andra tillämpningsområden. Genom samverkan kan universiteten också erbjuda näringslivet doktorander och Umeå universitets loggacivilingenjörer med attraktiv kompetens.
Universiteten stödjer samverkan genom att:

  • Bygga och nyttja internationella forskningsnätverk.
  • Driva dagens forskning och strategier för utveckling av morgondagens forskningsområden.
  • Säkra kompetens och forskningsutveckling inom relevanta utvecklingsområden.
  • Samhällets roll

För samhället är vinsten betydelsefull eftersom samverkan inom ProcessIT Innovations skapar tillväxt bland små och medelstora företag där produkter kan exporteras från regionen och på så sätt bidra till ett inflöde av kapital.

Samhällets organisationer kan stödja detta genom att:

I sitt agerande och i sina beslut ha ett långsiktigt fokus på ProcessIT Innovations.

Skapa rätt omgivande förutsättningar för verksamheten.

Där det är möjligt tidigt kunna ta till sig och nyttja resultatet i den egna verksamheten.