Bakgrund till ProcessIT Innovations

Sverige och regionen har uppnått en världsledande ställning inom IT. Speciellt gäller detta trådlös teknik, mobilitet och tillämpningar, men även generellt utnyttjande av IT-baserade tjänster.

Informationstekniken har även stärkt den traditionella industrins konkurrenskraft och kommer även i framtiden att vara mycket viktig för svenskt näringsliv. En sådan ledande position kräver en kontinuerlig vidareutveckling för att bestå långsiktigt.

Fokus på effektivitet och kvalitet

Regionens process- och verkstadsindustri, IT-företag och elektronikindustri konkurrerar på en global marknad med ständigt fokus på effektivitet och kvalitet. Stora krav ställs på kundanpassade leveranser och lösningar vilket innebär kortare produktionsserier och tätare produktionsomställningar. Verkligheten kräver att regionen ligger i frontlinjen, vad avser utveckling och nyttjande av ny teknik, och genom detta ha möjligheter att erbjuda kunder nya, bättre och högkvalitativa produkter och tjänster.

Regionen har utmärkta och delvis unika förutsättningar för att utveckla ett uthålligt och effektivt innovationssystem inom området. Regionens främsta konkurrensmedel är dess unika råmaterial (malm, skog och vatten), höga medarbetarkompetens och väl investerade anläggningar. Den samlade och hos industrin väl förankrade insatsen inom detta område kommer att resultera i en tydlig tillväxt, bland annat baserad på lösningar i form av nya tekniska produkter och tjänster som leder till ökad konkurrenskraft för processindustrin i regionen.

Dessa tekniska lösningar kan sedan komma att förbättra såväl nationella som internationella anläggningar.

Omfattande behovsinventering

InternetBays branschöverskridande behovsinventering och prioritering vintern 2001/2002 identifierade både kortsiktiga och långsiktiga gemensamma behov för flera företag. Den första behovsinventering genomfördes hos mer än 20 av regionens process- och verkstadsföretag och fortgår kontinuerligt, något som idag innebär att drygt 100 applikationer är identifierade. Sedan dess har behovsinventeringar fortsatt och senast hösten 2008 genomfördes en omfattande inventering med regionens basindustrier, IT-bolag och forskning.

Många av de kortsiktiga behoven har omvandlats till kommersiella produkter. För de mer långsiktiga behoven saknades ett fungerande forum (ett s k innovationssystem), därför startades ProcessIT Innovations hösten 2002 med syfte att stötta forsknings- och utvecklingsprojekt för process- och verksstadsindustrin.

ProcessIT ses som automatiserad behandling av process, produktions- och produktinformation och inbegriper sådant som modellering, mätteknik, interaktionsteknik, regler- och styrteknik, signalbehandling samt teknik för informationsöverföring.