Huvudmål

Det övergripande målet med ProcessIT Innovations är att bidra till tillväxt genom utveckling av nya produkter och tjänster i nya eller befintliga företag. Detta med en kontinuerligt uppdaterad innovationslista baserad på process- och verkstadsindustriernas behov. Samtidigt som forskning stärks och möter dessa behov.

Industriföretagens målsättning med ProcessIT är att öka konkurrenskraften och effektiviteten genom ett ökat användande av inbyggda system och informationsteknik i dess breda tolkning. IT- och telekomföretagens huvudmålsättning är att med stöd av regional industri utveckla kommersiella produkter, gångbara på en internationell marknad.

Målsättningen för universiteten handlar om att etablera Europas främsta forskning inom ProcessIT Innovations huvudområden. Därmed kan man få en ledande position bland europeiska universitet avseende kommersialisering av forskningsresultat.

ProcessIT Innovations ska generera resultat i form av:

» En stark och relevant forskningskompetens.

» Nya produkter och tjänster i befintliga eller nya företag.

» Effektiviseringar och optimeringar i anläggningar.

» Nya affärsmöjligheter för anläggningsägaren. Med ny teknik kunna möta upp till kundens eller kundens kunds produktkrav.

» Nya affärsmöjligheter för leverantörer till anläggningsägaren. Med stöd av ny teknik skapa nya tjänstelevererande regionalt baserade bolag.

» Starkt utvecklad samverkan mellan intressenterna.

» En förmåga att hitta nödvändiga resurser för att driva projekt.